top of page

PACIENTOVE PRAVICE

PRVA ZAHTEVA ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC


Spoštovani pacienti, 

Obveščamo Vas, da imate v primeru nezadovoljstva s terapijami ali kršitve pacientovih pravic zakonsko naslednje možnosti reševanja nastale situacije:


-              V kolikor z oskrbo niste zadovoljni Vas prosimo, da neposredno med zdravstveno oskrbo izrazite nezadovoljstvo glede izvajanja zdravstvene oskrbe ali odnosa zdravstvenega delavca, ter poskušate nesporazum odpraviti ali z dodatnimi ukrepi urediti takoj
-              V kolikor z dodatnimi pojasnili ali ukrepi niste zadovoljni, pa imate skladno s V. poglavjem, 58. členom  Zakona o pacientovih pravicah, Ur.l. RS št. 15/2008 z dne 11.2.2008 možnost, v primeru kršitve Vaših pravic nastalo situacijo reševati z vložitvijo zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic.

Pristojna oseba, kjer se prva zahteva vloži ustno kadarkoli v delovnem času, v primeru odsotnosti pa dosegljiva na telefon:
Špela Pretnar, direktorica, telefon: 041 664 088


Način vložitve prve zahteve: ustno ali pisno na e-mail: info@althea.si 
Najbližji zastopnik/varuh pacientovih pravic za področje Gorenjske: gospod Avgust Rebič
prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območne enote Kranj
Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj
E-pošta: avgust.rebic.ext@gov.si
Uradne ure: sreda 12h do 20h in četrtek 07h do 15h
Telefon za naročanje: 04 201 71 09


Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah).

 

Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik vsebuje:
– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.

Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

bottom of page