Chorchyp-ov biceps...

... spet na fulllll dela, Chorchyp pa tud, itak da drugač sploh ne zna - Chorchyp namreč.

Image Gallery